Projecte Educatiu

Inici   Projecte Educatiu

A l’Escola Can Rull entenem l’educació com un fet integral, que desenvolupa els diferents aspectes de la personalitat del nen amb esperit crític, capacitat de discussió i de decisió. Volem que els nostres alumnes esdevinguin persones responsables, solidàries i respectuoses amb l’altre i amb l’entorn. L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i de respecte a la llibertat de cadascú.

L’escola es declara laica i pluralista , és respectuosa amb les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom, una escola acollidora i solidària, sense diferenciar per raó de sexe , cultura o religió. Hem de superar positivament els reptes que planteja l’arribada de població immigrant, proporcionant recursos per a la seva integració.

Utilitzem el català com a primera llengua i reforcem el seu aprenentatge mitjançant processos d’immersió. L’escola assegura un tractament no discriminatori de les llengües ( català-castellà). L’anglès és la tercera llengua , iniciant el seu aprenentatge de forma oral a partir de P4.

Dins la nostra línia metodològica afavorim el treball de recerca , les adquisicions de coneixements i la sistematització científica , pensant en una utilització pràctica.  Fomentem l’activitat i la iniciativa . Tenim en compte el desenvolupament psicològic dels alumnes i els diferents ritmes d’aprenentatge. Incorporem les noves tecnologies com a eina de treball a l’aula integrades en el currículum.

Som una escola oberta al barri i a la ciutat , en aquesta línia hi ha una coordinació directa amb les diferents entitats.  La nostra escola està estretament lligada a l’IES Sabadell, establint reunions periòdiques de coordinació pedagògica, fent un seguiment i acompanyament dels alumnes.

Estem compromesos en els principis de sostenibilitat i la defensa del medi ambient , participant en el programa d’agenda 21 de l’Ajuntament de Sabadell.

Potenciem el règim participatiu en la gestió de l’escola , en la mesura que permet la legislació actual.

 

Visió

Volem:

 •  Que els alumnes aconsegueixin millors resultats en els aprenentatges.
 • Ser una escola  que s’adapti a la societat actual , amb noves tecnologies i noves metodologies, que il·lusioni al  professorat , a l’alumnat  i als pares.
 • Que es doni importància a l’esforç i el treball ben fet.
 • Que millori la competència lingüística en llengua anglesa.
 • Un centre on l’ús social del català sigui un fet dins la comunitat educativa i l’entorn.
 • Que s’afavoreixi  l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut per compensar les diferències d’origen social i cultural.
 • Que es potenciï la participació de les famílies, alumnat i professorat en la vida del centre, programant espais de trobada i contactes a diversos nivells.
 • Que la relació entre els membres de la comunitat educativa es fonamenti en el respecte i la cordialitat.

 Valors

Els principis generals de la nostra tasca educativa es basen en :

 • Participació, esforç i responsabilitat.
 • Solidaritat , respecte i tolerància.
 • Coeducació i pluralisme.
 • Equitat i integració.
 • Innovació i sostenibilitat.
 • Compromís amb la llengua i cultura catalana i la integració dels nouvinguts. 

 

Teniu a la vostra disposició els següents documents de l’Escola:

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU – CURS 22-23

NOFC ESCOLA CAN RULL

PLC

ESTRATÈGIA DIGITAL

 

Podeu trobar-nos a:

Facebook AMPA Escola Can Rull

Instagram: Escola Can Rull